Koncepcija sagatavota 27.05.2021, Valkā

Starptautiskais zinātnes un tehnoloģiju centrs (SZTC)

  Kāpēc mūsu skola?

      "Zinātne ir sakārtotas (sistematizētas) zināšanas. Zinātne apraksta apkārtējā vidē (dabā, cilvēkā, sabiedrībā) notiekošos procesus un likumus. Savukārt, tehnoloģija ir metožu un rīku kopums vēlamā rezultāta sasniegšanai. Plašākā nozīmē tehnoloģija ir konkrētu zināšanu (zinātnes) pielietošana praktisku uzdevumu risināšanā. Tehnoloģijas sevī ietver darba metodes, darba režīmu, darbību secību. Ikviens cilvēks tās pielieto ikdienā, pat ja pirmajā mirklī to neapzinās, tāpēc zināšanas par zinātni un tehnoloģijām ir mūsu palīgs ikdienā. Zinātne un tehnoloģijas būtiski atvieglo mūsu ikdienu, māca mums izmantot enerģiju, gan savu, gan sabiedrības, gan dabas. Zinātne un tehnoloģijas ir pamats mākslai." /Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors/

   

   Kur to izmantot tālāk?

       Ne viens vien izglītojamais kādreiz pieķer sevi pie domas, ka nav vērts mācīties kādu konkrētu mācību priekšmetu, kas varbūt ne pārāk labi padodas, jo tas dzīvē tāpat īsti nekur nenoderēs. Patiesībā nav tādu mācību priekšmetu, kurus turpmāk nevarēsi pielietot. Mūsu sniegtās zināšanas būs noderīgas kā profesionālajā, tā arī ikdienas dzīvē!

                      Kas mēs esam šobrīd

                      Starptautiskais zinātnes un tehnoloģiju centrs (SZTC) īsteno interešu un neformālās izglītības programmas, kas virzītas uz:
                      1.STEM (Science [zinātne], Technology [tehnoloģijas], Engineering [inženierzinātnes], Mathematics [matemātika])
                      2.Medicīnas zinībām


                      Kas mēs būsim

                      Mūsu plānos -  kļūt par Starptautiskais zinātnes un tehnoloģiju centru (SZTC):
                      1.Dabas zinībās,
                      2.Humanitārajās zinībās,
                      3.Sociālajās zinībās.

                      Ko mēs darām šobrīd

                      Izvēlētā virziena izglītības programmas palīdz izglītojamos veidot:
                      1.prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties;
                      2.motivāciju mūžizglītībai;
                      3.pamatkompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes) karjerai inženierzinātņu / tehnoloģiju un medicīnas jomās.

                      SZTS stratēģija

                      ZTS stratēģijas kodolu veido 3 pamatinstrumenti:
                      1.Misija (Kādēļ mēs eksistējam?). Veicināt zināšanu sabiedrības veidošanos Latvijā.
                      2.Vērtības (Kas mums ir svarīgs?). Attīstība. Inteliģence. Profesionalitāte.
                      3.Vīzija (Kas mēs vēlamies būt?). Veicinot izglītības sistēmas attīstību un izmantojot Health Institute potenciālu, kļūt par izcilu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības iestādi ikviena jaunieša nākotnei reģionā.

                      SZTS stratēģiskie mērķi (2021-2027)

                          Digitalizācija . SZTS darbība tiks vērsta uz tehnoloģiju modernizēšanu, pilnveidi, aktīvu, personāla un finanšu centralizētu pārvaldību, kā arī efektīvu resursu pārvaldes modeļa ieviešanu interešu un pieaugušo neformālā izglītībā.
                          Darbības attīstība.  Pilnveidot SZTS darbību un veicināt jaunās paaudzes izaugsmi un stiprināt SZTS iekšējo resursu vadību. SZTS darbība tiks vērsta uz zaļdatoriku, atvērtajām tehnoloģijām.
                          Iekšējo un ārējo resursu vadība. SZTS iekšējo un ārējo resursu apzināšana, atjaunošana un pašmotivācija.
                          Infrastruktūras attīstība . Nodrošināt drošu, pieejamu un tirgus apstākļiem atbilstošu infrastruktūru bērnu un jauniešu izaugsmei.

                      Konteksts

                          Nodibinājums Health Institute ir nevalstiskā organizācija, kas nolēmusi dibināt pati savu izglītojamo kalvi.
                          SZTS izveidota ar mērķi sagatavot izglītojamos, kas jau no sākuma spētu pilnvērtīgi studēt programmās, kas saistītas ar inženierzinātnēm, tehnoloģijām un medicīnu. Tāpēc SZTS savo pasākumos šobrīd sevišķu vērību pievērš matemātikai, fizikai, ķīmijai, tehniskajai rasēšanai, informātikai, medicīnai, svešvalodām. Pasākumu laikā liels uzsvars tiek likts uz izglītojamo iesaisti dažādos projektos, darba grupās, praksi, tiek organizētas mācību ekskursijas dažādos uzņēmumos.
                          Šobrīd SZTS izvietota Health Institute telpās Rīgas ielā 22, Valkā. Lai nodrošinātu skolēniem mūsdienīgu mācību vidi pasākumi notiek Latvijas un Igaunijas augstskolu fakultātēs, izmantojot modernākās iekārtas un tehnoloģijas. SZTS izglītojamiem ir iespēja izmantot Health Institute infrastruktūru arī izstrādājot savus pētnieciskos darbus.
                          Izglītojamiem, kuri nedzīvo Valkā, Health Institute organizēs dienesta viesnīcu.

                      SZTS skats no ārpuses

                      ...

                      SZTS darbnīca

                      ...

                      SZTS servera telpa

                      ...

                      Attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam

                          Starptautiskais zinātnes un tehnoloģiju centra (SZTC) attīstības stratēģija  paredz 2021. gadā uzsākt darbu pie stratēģijas ieviešanas, pakāpeniski izveidojot  izglītības un inovāciju platformu, kura aprīkota ar jaunākajām atvērtājām tehnoloģijām, augsti kvalificētu ekspertu komandu, kas nodrošina plašu pakalpojumu klāstu izglītojamiem.
                          SZTC tapšana Valkas novadam nodrošinātu augstas kvalitātes izglītības pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem, radītu inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus tām.
                          Stratēģija tiks īstenota pa posmiem:
                      1.    veidota saturiskā bāze,
                      2.    iedzīvinātas izglītības programmas,
                      3.    apmācīti pedagogi, veidojot ieinteresētu un aizrautīgu mūsdienu izglītojamo kopienu, kura pēc tam apdzīvotu šīm funkcijām radītu infrastruktūru.
                          Līdzeklis - zinātnes nozares un tehnoloģijas.
                          Šādu centru izveide Latvijā ir gājusi zināmu ceļu - pašvaldība investē ievērojamus līdzekļus telpu izbūvē vai pilnveidē, izveido centra komandu, iepērk tehnoloģijas, sāk iedzīvināt tehnoloģiju attīstības virzienu konkrētā pašvaldībā. Savukārt, Valkas novadā šāda centra tapšana veidosies otrādāk - sākotnēji aizmetņi un tehnoloģiju fanāti pulcēsies pie esošas, ar tehnoloģijām nodrošinātas datortehnikas infrastruktūras, bet nākotnē pārcelsies jau pilnvērtīgi funkcionējoša iestāde tādā vietā, kur pakāpeniski izveidota atbilstoša un, svarīgi atzīmēt, mērķtiecīgi veidota vide, nepieciešamās tehnoloģijas un intelekta resurss.
                          Tādējādi 2027.gadā skolā būtu pieejamas jaunākās mūsdienu atvērtās tehnoloģijas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izglītību saistītu programmu īstenošanā, kura galvenā mērķauditorija būtu ne tikai izglītojamie, bet arī izglītības iestādes un vispārējās izglītības skolotāji. Vienlaikus Skola kļūs par vietu, kas koordinē ar izglītojamo attīstību saistītu jautājumu risināšanu un projektu ieviešanu pašvaldībā, sadarbojoties ar uzņēmējiem, universitātēm un citiem sadarbības partneriem.
                          Šādas skolas izveide nepieciešama tādēļ, lai primāri visiem Valkas novada izglītojamiem nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju izglītoties atbilstošā vidē. Turklāt pēc skolas mācību laika beigām tehnoloģijas izglītojamie varēs izmantot savu privāto projektu veikšanai un iedzīvināšanai.
                          Skolas darbības pamatā būs vērtību izveide un attīstība izglītojamiem  caur p'ētniecību (zinātni) un tehnoloģiju apguvi.
                         Skola paaugstinās sabiedrības kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmi) zinātnes un tehnoloģiju jautājumos.